Metoda relativního tlaku / absolutního tlaku

Metoda relativního tlaku / absolutního tlaku

Metoda relativního, resp. absolutního tlaku umožňuje kompaktní sestavení testovací sady a její výhodou je vysoká provozní spolehlivost a široký rozsah měření. Zkoušený vzorek je během testu zatížen tlakem a následně se zjišťuje změna tlaku v průběhu času.

Metoda relativního tlaku měří rozdíl oproti okolnímu tlaku. Proto zde hovoříme buď o přetlakové zkoušce, kdy je zkušební tlak vyšší než okolní tlak nebo o zkoušce podtlakové (vakuové), kdy je zkušební tlak nižší než tlak okolního prostředí.

Při metodě absolutního tlaku se zkušební tlak vztahuje k absolutnímu nulovému bodu (absolutnímu vakuu). Rozlišení závisí na zkušebním objemu a zkušebním tlaku. Tato metoda umožňuje rozlišení 1 Pa.