Metody měření těsnosti

Základní princip kontroly těsnosti, resp. měření netěsností vychází ze dvou základních metod: „měření změny tlaku“ a „měření průtoku“. V obou případech se zkušební vzorek naplní vzduchem na nastavitelný zkušební tlak a následně odpojí od přívodu tlakového vzduchu. Pak se začne s vlastním měřením.

Touto metodou se určuje netěsnost podle změny tlaku. Pokud ve vzorku existuje netěsnost, dojde ke změně tlaku, kterou lze pomocí zkušebního objemu a doby měření přepočítat na míru netěsnosti. Tento postup je možné provést i jako podtlakovou zkoušku.

Měření průtoku vydává měřicí signál nezávislý na velikosti zkušebního objemu a době měření, který odpovídá eventuální netěsnosti. Na rozdíl od metody změny tlaku není při použití této metody nutný přepočet.