Impresum skupiny ZELTWANGER

ZELTWANGER Holding GmbH
Jopestr. 3
D-72072 Tübingen
Telefon: +49 7071 3663-301
Fax: +49 7071 3663-333
E-Mail: holding@zeltwanger.de
Obvodní soud Stuttgart – HRB 382313
DIČ: DE 220 121 218
Sídlo společnosti: Tübingen
Jednatel: Ulrich Zeltwanger

ZELTWANGER Maschinenbau GmbH
Eisenbahnstraße 158
D-72072 Tübingen
Telefon: +49 7071 3663-101
Fax: +49 7071 3663-111
E-Mail: maschinenbau@zeltwanger.de
Obvodní soud Stuttgart – HRB 382473
DIČ: DE 229 027 559
Sídlo společnosti: Tübingen
Jednatel: Ulrich Zeltwanger

ZELTWANGER Leaktesting & Automation GmbH
Maltschachstraße 32
D-72144 Dußlingen
Telefon: +49 7072 92897-501
Fax: +49 7072 92897-555
E-Mail: Office.lta@zeltwanger.de
Obvodní soud Stuttgart – HRB 382788
DIČ: DE 814 743 605
Sídlo společnosti: Dußlingen
Jednatel: Ulrich Zeltwanger

ZELTWANGER Thermomanagement GmbH & Co. KG
Im Steinig 75
D-72144 Dußlingen
Telefon: +49 7072 92897-201
Fax: +49 7072 92897-777
E-Mail: thermomanagement@zeltwanger.de
Obvodní soud Stuttgart – HRA 737290 
DIČ: DE 338 329 663 
Sídlo společnosti: Dußlingen
Jednatel: Ulrich Zeltwanger

Pověřenec pro ochranu osobních údajů u správce
Kay Petzold
msg systems ag
Humboldtstraße 35
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 89 96101-1419
E-Mail: datenschutz@zeltwanger.de

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

1. OBSAH ONLINE NABÍDKY

Všechny údaje a informace obsažené na našich internetových stránkách byly firmou ZELTWANGER Holding GmbH, společnostmi skupiny ZELTWANGER nebo třetí stranou pečlivě prohledány a zkontrolovány. Společnost ZELTWANGER Holding GmbH nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti za škodu vůči společnosti ZELTWANGER Holding GmbH, jež jsou vztaženy na škody materiální nebo nemateriální povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím nabídnutých informací, resp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud není dáno ze strany společnosti ZELTWANGER Holding GmbH prokazatelně záměrné nebo hrubé zavinění. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Společnost ZELTWANGER Holding GmbH si výslovně vyhrazuje právo části stran nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, smazat nebo zveřejnění dočasně či definitivně zastavit.

2. ODKAZY A LINKY

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které se nacházejí mimo okruh odpovědnosti společnosti ZELTWANGER Holding GmbH, by právně platilo povinné ručení výlučně v tom případě, ve kterém by společnost ZELTWANGER Holding GmbH znala obsah a bylo by pro ni technicky možné a únosné zabránit používání v případě protiprávního obsahu. Společnost ZELTWANGER Holding GmbH nemá v žádném případě vliv na aktuální a budoucí strukturu a obsah odkazovaných / propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po vložení linku. Toto ustanovení platí pro všechny linky a odkazy nastavené v rámci vlastní internetové nabídky. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a obzvláště za škody, které vzniknou používáním nebo nepoužíváním zobrazených informací takového druhu, odpovídá samotný provozovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, nikoli ten, který prostřednictvím linků pouze odkazuje na příslušné zveřejnění. Za bezvadný provoz námi odkazovaných stránek nemůžeme převzít odpovědnost. Názory a doporučení na těchto stránkách nemusí odpovídat názoru společnosti ZELTWANGER Holding GmbH.

3. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ OCHRANA ZNAČKY

Obsah a struktura internetových stránek je chráněna autorským právem. Rozmnožování stránek, jejich obsahu nebo dat, obzvláště používání textů, částí textu nebo obrazového materiálu vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti ZELTWANGER Holding GmbH, pokud není rozmnožování beztak zákonně povoleno.

4. PŘEVZETÍ DAT

Společnost ZELTWANGER Holding GmbH povoluje převzetí textů do datových souborů, které jsou výlučně určeny pro soukromé používání uživatele. Převzetí a používání dat k jiným účelům vyžaduje písemný souhlas společnosti ZELTWANGER Holding GmbH. Informace poskytuje společnost ZELTWANGER Holding GmbH bez jakéhokoli přislíbení nebo záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo učiněné mlčky. Vyloučeny jsou také všechny mlčky učiněné záruky týkající se způsobilosti obchodu, vhodnosti pro určité účely nebo neporušení zákonů a patentů. I když vycházíme z toho, že námi předané informace jsou správné, přesto mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Výslovně upozorňujeme na to, že zobrazené produkty nemusí vždy souhlasit s produkty specifickými pro danou zemi.

5. PRÁVNÍ ÚČINNOST TOHOTO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Toto vyloučení odpovědnosti je nutné pokládat za součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud by části formulací nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, už neodpovídaly nebo odpovídaly neúplně právní situaci, nejsou ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto dotčeny.